Studio of 18 m2, 2/3 FL.
1100000
16923
Tomsk
 The space, 210 m2
7999000
123062
Swan
 Garage, 19 m2
4000
62
Tomsk
Garage, > 30 m2
900000
13846
Seversk
Garage, > 30 m2
12000
185
Tomsk
Garage, > 30 m2
1000000
15385
Tomsk
House of 70 m2 on a plot of 15 hundred.
1900000
29231
Bogashevo
A garage of 20 m2
220000
3385
Tomsk
 The garage of 22 m2
760000
11692
Tomsk
A plot of 10 hundred. (IH)
1200000
18462
Tomsk
House of 40 m2 on the plot 8 hundred.
1490000
22923
Moryakovskiy Zaton
Cottage 20 m2, plot 12 hundred.
750000
11538
Bogashevo